Ketenzorg Zorroo

Bent u patiënt bij een huisarts die meedoet aan de Zorroo ketenzorg pilot (klikt u hier om dat na te kijken), dan is psychologische hulp voor u volledig kosteloos. Ook uw eigen risico wordt dan niet aangesproken.

Voor patiënten van andere huisartsen geldt het onderstaande:

Vergoeding van behandelingen

Binnen mijn praktijk bied ik zowel verzekerde als onverzekerde zorg voor ouderen binnen de Basis GGZ (BGGZ)

Momenteel worden er geen behandelingen buiten Zorroo opgesteld. Kom je dus niet via Zorroo, dan kun je helaas momenteel niet bij ons terecht. 

Vanaf 1 januari 2022 geldt in de Generalistische Basis GGZ een nieuw bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). De tarieven worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn afhankelijk van de tijdsduur van het consult en het type consult (behandeling of diagnostiek).

Voorwaarde vergoeding

Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat u een correcte verwijsbrief van de huisarts nodig heeft, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis (zoals bijvoorbeeld depressieve stoornis, angststoornis of cognitieve stoornis/dementie). Deze worden gerekend tot de verzekerde zorg. Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen. Deze worden gerekend tot de onverzekerde zorg.

Tarieven bij verzekerde zorg

Op basis van uw klachten, wanneer er een DSM-diagnose is gesteld en op basis van de zorgvraagtypering, gelden landelijk maximum tarieven voor de vergoeding per consult. Hoeveel consulten u vergoed krijgt, hangt samen met de zorgvraagtypering. Een gemiddelde van zes tot acht sessies kan als richtlijn genomen worden.

Tarieven 2024 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Type consultMinuten per sessieMaximumtarief
per sessie
Diagnostiek60€ 183,44
Behandeling45€ 135,89
Behandeling60€ 161,46

Ouderenpsychologie Made heeft er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit omdat Ouderenpsychologie Made zorg op maat wil kunnen leveren zonder dat daarbij een zorgverzekeraar mee bepaalt hoe deze zorg eruit moet zien. De kwaliteit van de zorg staat voorop waarbij ik niet gebonden wil zijn aan eisen en beperkingen die contracten met zorgverzekeraars met zich mee brengen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp klikt u dan op deze link www.contractvrijepsycholoog.nl 

Omdat Ouderenpsychologie Made geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars wordt het NZa-tarief gehanteerd (zie tabel hierboven). Wat er vergoed wordt hangt af van welke zorgverzekeraar u heeft en de polis die u heeft afgesloten. Via een restitutiepolis wordt meestal een groot deel, 75% – 100%, vergoed. In het geval van een naturapolis is dit gemiddeld 60% – 80% van het marktconforme tarief. Houdt u er dus rekening mee dat er een verschil kan ontstaan tussen de declaratie en de vergoeding. Dit verschil is voor eigen rekening. Om van te voren zeker te weten waar u aan toe bent is het handig hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Ook eisen sommige verzekeraars dat u vooraf toestemming (akkoordverklaring) bij hen vraagt om bij een ongecontracteerde zorgverlener in behandeling te komen. De facturen van de losse zorgprestaties betaalt u aan Ouderenpsychologie Made. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Belangrijk om te weten: Het wettelijk eigen risico wordt eerst altijd aangesproken. Het bedrag van het verplichte eigen risico voor 2024 is door de overheid vastgesteld op €385,00.

Er worden geen extra kosten gerekend voor het feit dat ik aan huis kom.

Tarieven bij onverzekerde zorg

Niet alle psychische klachten en/of problemen (zoals vermeld in de DSM) vallen onder de verzekerde basiszorg. De zorgverzekeraar vergoedt over het algemeen dan niets en de kosten zijn voor eigen rekening. Hierbij kunt u denken aan aanpassingsstoornissen (psychische klachten in reactie op stress en/of ingrijpende gebeurtenissen), rouwverwerking, levensfaseproblemen, neuropsychologisch onderzoek, specifieke angst (bijvoorbeeld angst voor een specifiek dier, vliegangst, en dergelijke), of iets anders dat u graag eens met een psycholoog zou willen bespreken. Er is in dit geval geen verwijzing nodig van de huisarts.

Bij een enkele verzekeraar worden kosten voor onverzekerde zorg (deels) vanuit een aanvullende verzekering vergoed.

Voor bovenstaande psychische klachten en/of problemen wordt een tarief van €120,00 per individueel gesprek gerekend. Waarbij het gesprek 45 minuten duurt en er geen beperking is voor het aantal gesprekken. Voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO) van 3 uur (inclusief overleg en het maken van een rapport) geldt een tarief van €500,00 in totaal. De kosten voor niet-verzekerde zorg worden maandelijks middels een factuur in rekening gebracht.

Bel tijdig af

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit uiterlijk 24 uur (één werkdag) voor de afspraak te doen. Als u korter van te voren afzegt, wordt de sessie wel bij u in rekening gebracht voor een bedrag van €60,00. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Annuleren van een afspraak kan via email of telefoon (eventueel voicemail inspreken).

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd een consult van €60,00 bij u in rekening te brengen.
  3. De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte  van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet-betalingen binnen 14 dagen na de vermelde factuurdatum volgt een betalingsherinnering.
  6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,00.
  8. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.